சந்திர கிரகணம் உணர்த்துவது என்ன? | @JTJM PARAGAHADENIYA.

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
”SANTHIRA KIRAGANAM UNARTHUVADU ANNA”
ASH SHK S.H.M ISMAIL SALAFI @JTJM PARAGAHADENIYA 31.07.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.