பெண்ணை தொட்டால் வுழு முறியுமா?┇@ JTJM PARAGAHADENIYA.

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (15)
”PENNAI THOTTAL VULHU MURIUMA?”
AL QURAN TAFHSEER CLASS (15)
(SURHA AN NISA EXPLANATION)
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI@JTJM PARAGAHADENIYA 22/02/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.