”உலோபித்தனத்திற்கும் முகஸ்துதிக்கும் இடையில் தர்மம்” @ JTJM PARAGAHADENIYA.

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (14)
”ULOBITTANATTHITKUM MUGASTUDITKUM EDAYIL DHARMAM”
AL QURAN TAFHSEER CLASS (14)
(SURHA AN NISA EXPLANATION)
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI@JTJM PARAGAHADENIYA 17/01/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.