”பெரும்பாவங்களும் ஆண்-பெண் வேறுபாடுகளும்” ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (11) | Video.

ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (11)
அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
(SURHA AN NISA EXPLANATION)”PERUM PAWANGALUM (MEN-WOMEN) WERUPADUGALUM” ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFY
@JTJM PARAGAHADENIYA 22/11/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.