”இஸ்லாம் இலகு மார்க்கம்” ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (10) | Video.

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
”இஸ்லாம் இலகு மார்க்கம்” ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (10)
AL QURAN TAFHSEER CLASS (10) (SURAH AN NISHA) Islam Ezlagu Markam Explanation
ASHSHK SHM ISMAIL SALAFI
@jtjm paragahadeniya 15/11/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.