”அல் முஹ்ஸணாத் ஒரு விளக்கம்” ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (9) | Video.

அஷ்ஷெய்க்:S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
”அல் முஹ்ஸணாத் ஒரு விளக்கம்”
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (9)
AL QURAN TAFHSEER CLASS (9) (SURAH AN NISHA) Explanation
ASHSHK SHM ISMAIL SALAFI
@jtjm paragahadeniya 08/11/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.