”திருமணம் செய்ய தடுக்கப்பட்ட உறவுகள்” (ஸுரதுன் நிஸா) தொடர் விளக்க வகுப்பு (8)

அஷ்ஷெய்க்:S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
AL QURAN TAFHSEER CLASS (8) (SURAH AN NISHA) Explanation
ASHSHK SHM ISMAIL SALAFI
@jtjm Paragahadeniya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.