இஸ்லாத்தில் மனித நேயம் காத்தல் | Video | Paragahadeniya

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (13)
”ISLATHIL MANIDA NEYAM KAATTAL”
AL QURAN TAFHSEER CLASS (13)
(SURHA AN NISA EXPLANATION)
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI@JTJM PARAGAHADENIYA 10/01/2018.

One comment

  1. Masha Allah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.