முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்.

அஷ்ஷெய்க்:S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்.
”MUSLIM TANIYAR SATTAM”
BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 05/09/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.