போரும் போருக்கான காரணமும்┇Video

சூறா அந்நிஸா
அல் குர்ஆன் விளக்க வகுப்பு (21)

”போரும் போருக்கான காரணமும்”

உரை:அஷ்ஷெய்க்: S.H,M இஸ்மாயில் ஸலபி

”PORUM PORUKKANA KARANAMUM”

AL QURAN TAFSHEER CLASS
SURHA AN NISA (21)

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 01/11/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.