இஸ்லாத்தில் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் | Video | Ismail Salafi

உரை: அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

விசேட பயான் நிகழ்ச்சி

”இஸ்லாத்தில் வேடிக்கையும் விளையாட்டும்”

”ISLATHIL VEDIKKAYUM VILAYATUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI

@JTJM PARAGAHADENIYA
05/12/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.