இறுதிப்பத்தின் சிறப்புகளும் லைலதுல் கத்ர் இரவும்

”இறுதிப்பத்தின் சிறப்புகளும் லைலதுல் கத்ர் இரவும்”

உரை: அஷ்ஷெயிக்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”ERUDIPATTIN SIRAPPUGALUM LAILATUL KADR ERAVUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 04/06/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.