சஹாபாக்களை பின்பற்றினால் நேர்வழி என்ற வசனத்திற்கு PJ கூறும் விளக்கம் என்ன? | Q&A | Jubail KSA.

குர்ஆனில் முஹாஜிர்களையும் அன்சாரிகளையும் பின்பற்றினால் நேர்வழி பெறுவீர்கள் என்று உள்ளதை ஹிஜ்ரத்தில் மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று PJ கூறுகிறார் இதற்க்கு என்ன விளக்கம்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.