காலத்தின் முக்கியத்துவம்┇DhuQadah1438┇ParagahadeniyaSL.

”KALATTIN MUKKIYATHUVAM” ”AL QURAN TAFHSEER CLASS”
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 02-08-2017.
”காலத்தின் முக்கியத்துவம்” அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.