ஈஸா நபி குளோனிங் படைப்பா? PJ யின் வாதங்களுக்கு மறுப்பு!

”ஈஸா நபி குளோனிங் படைப்பா?”
”PJ யின் வாதங்களுக்கு மறுப்பு!”
”ISA NABI KULONING PADAIPPA”
”PJ IN WADANGALUKKU MARUPPU” AshShk S.H.M Ismail Salafi 08/03/2017 jtjm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.