வேதனையை உணரும் தோல் | ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (18).

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (18)

”VEDANAIYAI UNARUM THOL”
AL QURAN TAFHSEER CLASS (18)
(SURHA AN NISA EXPLANATION)

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 11/04/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.