லுக்மான் (அலை) அவர்களின் அறிவுரை | பரகஹதெனிய | Video.

‘லுக்மான் (அலை) அவர்களின் அறிவுரை”
”NABI LUKMAN (AL) AWARGALIN ARIVURAY” AL QURAN TAFHSEER CLASS AshShk SHM Ismail Salafi @jtjm 26/04/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.