முஹர்ரம்-சிறப்பும் படிப்பினைகளும்┇Video.

”முஹர்ரம்-சிறப்பும் படிப்பினைகளும்”

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”MUHARRAM-SIRAPPUM PADIPPINAYUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JASM PARAGAHADENIYA 11/09/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.