மார்க்க அறிஞர்களை ‘சேய்க்ஹ்’ என்ற வார்த்தை கொண்டு அழைக்கலாமா? QA

மார்க்க அறிஞர்களை ‘சேய்க்ஹ்’ என்ற வார்த்தை கொண்டு அழைக்கலாமா? Q002 QA
Sheikh Ismail Salafi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.