மரணத்தை நினைவு கூறுவோம் | UK இஃப்தார் நிகழ்ச்சி.

UK – Leicester Masjid FIDA இஃப்தார் நிகழ்ச்சி, நாள் : 01: 07: 2016, சிறப்புரை : S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.