மத்ஹபுகளைப் பின்பற்றுவதில் ஒரு பாமர மனிதனின் நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கவேண்டும்? | Video | Qatar | Q&A.

மத்ஹபுகளைப் பின்பற்றுவதில் ஒரு பாமர மனிதனின் நிலைப்பாடு எவ்வாறு இருக்கவேண்டும்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.