நாய் ஏன் வளா்க்கக் கூடாது? | Q&A | Jaffna.

யாழில் (Jaffna) இடம்பெற்ற மாற்று மதத்தவர்களுடனான கேள்வி பதில்; 04.
மாற்றுமத சகோதரி ஒருவரின் கேள்வி; நாய் ஏன் வளா்க்கக் கூடாது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.