நல்ல தலைமையும் நாட்டு நிலைமையும்┇Video

ஜும்ஆ உரை: அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”நல்ல தலைமையும் நாட்டு நிலைமையும்”

”NALLA TALAIMAIUM NAATTU NILAIMAIUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI

JUMMA@JTJM PARAGAHADENIYA 02/11/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.