நபி(ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம்┇Video.

”நபி(ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம்”

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”சூறா அந்நிஸா விளக்கம்”

”NABI (SAL) AVARGALAI PINPATRUVADAN MUKKIYATHUVAM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 19/07/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.