தூய்மையான பாவமன்னிப்பு | Dubai | Ramadan2018

தூய்மையான பாவமன்னிப்பு – மெளலவி முஹம்மது இஸ்மாயில் ஸலபி

அல்மனார் இஸ்லாமிக் சென் டர், அல்பராஹா, தேரா, துபாய், அமீரகம்

நாள் 26.05.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.