தவறாக புரியப்பட்ட தவ்ஹீத் |இஸ்லாமிய மாநாடு | நிந்தவூர்.

ராபிதது அஹ்லிஸ் ஸுன்னா வழங்கும், விஷேட இஸ்லாமிய எழுச்சி மாநாடு!
காலம்: 24-09-2016 (சனிக்கிழமை) மாலை: 03.300 – 10.30.
இடம்: பொது விளையாட்டு மைதானம் – நிந்தவூர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.