சுன்னாவுக்கும் பித்ஆவுக்கும் இடையிலான போராட்டம் | ஒருநாள் மாநாடு – Jubail KSA.

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – மூன்றாம் அமர்வு : மவ்லவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.