சமய பிரச்சினைகளும் சமூகப் பிரச்சினைகளும். | Video | Jumua | Thihari.

முஸ்லிம் சமூகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய
சமய பிரச்சினைகளும் சமூகப் பிரச்சினைகளும்
27.07.2018. Jamiu Abeebucker As Siddeek Jumma Masjid Central Place Warana Road Thihari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.