கூட்டு துஆவிற்கு ஆதாரம் உள்ளதா? Q003

கூட்டு துஆவிற்கு ஆதாரம் உள்ளதா? Q003
Sheikh Ismail Salafi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.