கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து கூறலாமா?

நாம் மாற்றுமத நண்பர்களுடன் பழகிவருகிறோம். அவர்கள் நமது பெருநாள் தினங்களில் நமக்கு வாழ்த்து சொல்கின்றார்கள். அதுபோல் அவர்களுடைய கிறிஸ்துமஸ்ஸுக்கு வாழ்த்து சொல்லலாமா?

சபான்,இலங்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.