உஸூலுல் ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு (5)

ஹதீஸ்கலை விளக்கம் இன்றைய சூழ்நிலையை கவனித்து  செய்யப்படும் தொடர்வகுப்பு. இது 5வது தொடர். இந்த ஐந்தாவது தொடரில் ஹதீஸுக்கு வழங்கப்படும்  ‌சொல் வழக்குகள் ஆராயப்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.