உலகப்பற்றும் மறக்கடிக்கப்பட்ட மறுமை வாழ்வும் | Video.

தலைப்பு: உலகப்பற்றும் மறக்கடிக்கப்பட்ட மறுமை வாழ்வும்!
காலம்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை.
இடம் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-ருஸைபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் – மக்கா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.