இஸ்லாம் கூறும் ஒழுக்க வாழ்வு | வீடியோ | Al-Khubar KSA.

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும்
சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

இடம்: ஜாமிஆ புஹாரி பள்ளி வளாகம்
(சில்வர்டவர் பின்புறம் அல்-கோபர்)
நாள்: 05-04-2017 (புதன்கிழமை)

தலைப்பு: இஸ்லாம் கூறும் ஒழுக்க வாழ்வு

வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாயில் ஸலபி
ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாத இதழ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.