இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் நவீன சவால்கள்.

நிந்தவூர் ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் வழங்கும்;
மாதாந்த உள்ளூர் தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி.
காலம்: 02.04.2016
தலைப்பு: இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் எதிர்நோக்கும் நவீன சவால்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.