இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு அச்சுறுத்தலாகும் சவால்கள்.

தலைப்பு: இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு அச்சுறுத்தலாகும் சவால்கள்.
இடம்: ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – பறகஹதெனிய.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.