இறந்தவர்களுக்காக குர்பானி கொடுக்கலாமா?

இறந்தவர்களுக்காக குர்பானி கொடுக்கலாமா? மார்க்கத்தின் நிலைபாடு என்ன?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.