தனியாக ஒருவர் தொழும் போது அவரை தொட்டு இமாமத் செய்யுமாறு சைகை செய்ய முடியுமா?

தனியாக ஒருவர் தொழும் போது அவரை தொட்டு இமாமத் செய்யுமாறு சைகை செய்ய முடியுமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.