அல்அகீதா அல் வாசிதியாஹ் விளக்கவுரை | மூன்று நாள் விஷேட கருத்தரங்கு | Day-1 | Qatar | Video.

ஶ்ரீ லங்கா அழைப்பு மையம் – கத்ர் வழங்கும்; “மூன்று நாள் விஷேட கருத்தரங்கு”. முதலாம் நாள்: 10.6.2016 (வெள்ளிக்கிழமை), இடம்: CEBS Training Centre, Behind Gulf Times, Ibnu Taimiyyah Street, Hilal Doha, Qatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.