அறிவைத் தேடுவதன் அவசியம் | கத்ர்.

அறிவைத் தேடுவதன் அவசியம்
சிறப்புரை : அஷ்ஷெய்க் .இஸ்மாயில் சலபி
ஆசிரியர் , உண்மை உதயம் மாத இதழ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.