அருள் மிகு ரமழான் | ஜூம்ஆ உரை | பறகஹதெனிய.

வாராந்த ஜூம்ஆ, 03.06.2016 வெள்ளிக்கிழமை. இடம்:ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜூம்ஆ மஸ்ஜித் – பறகஹதெனிய.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.