ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 07

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 7 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் ஹலீம் அல் அஃப்வு அல் ஃகஃப்பார் அல்ஃகஃபூர் மற்றும் அத்தவ்வாப் முதலிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.