ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 05

🎓 ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) தொடர் 5 🎤வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாஈல் ஸலஃபி தலைப்பு: அல்லாஹ்வுடைய ”அர்ரஹீம்” என்ற பெயர் பற்றிய விளக்கமும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமும்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.