ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 04

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 4 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢அர்ரஹ்மான் என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயர் பற்றிய விளக்கம்! 💢 அல்லாஹ்வுடைய விசாலமான கருணை! 💢 கருணையாளன் தண்டனை கொடுப்பது ஏன்? 💢 கருணையாளன் ஏன் நம்மை சோதிக்கிறான்? இன்னும் பல அறிய வேண்டிய விளக்கங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.