ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 03

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 3 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய பெயர்களை நம்புவதில் கவனம் செலுத்தவேண்டிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்! 💢 அல்லாஹ்வுடைய சூழ்ந்தறிதலும் சோதித்து அறிதலும் – விளக்கம்! 💢 சூழ்ச்சி செய்தல் என்ற பண்பு அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறதா? 💢 அல்லாஹ்வுக்கு ‘’காலம்’’ என்ற பெயர் இருக்கிறதா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.