ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – அறிமுகம்

பஸாஇர் கல்வி நிலையம் – பஹ்ரைன் நடத்தும் பொதுமக்களுக்கான கல்வி நிகழ்ச்சி! அறிமுக நிகழ்ச்சி! ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த தொடர் கல்வி வகுப்பு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.