இளைஞர்களும் பெருகிவரும் போதைப் பாவனையும் | Video.

”இளைஞர்களும் பெருகிவரும் போதைப் பாவனையும்”
”ILANJARGALUM PERUGIWARUM BHOTAI PAWANAYUM” AshShk S.H.M Ismail Salafi Jasm Islamiya Manadu Panagamuwa 11/02/2017.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *