இறுதிப்பத்தின் சிறப்புகளும் லைலதுல் கத்ர் இரவும்┇Video.

உரை: அஷ்ஷெயிக்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”ERUDIPATTIN SIRAPPUGALUM LAILATUL KADR ERAVUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 04/06/2018

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *