இஸ்லாமிய குடும்பவியல் | இஸ்லாமிய விளக்க மாநாடு.

”இஸ்லாமிய விளக்க மாநாடு”
அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
”ISLAMIYA KUDUMBAVIYAL”
BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFY
JASM IJTHIMA@KUCHCHAVELI 07/04/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.