போர்க் களங்களும் முனாபிக்குகளும் | Video.

உரை: அஷ்ஷெயிக்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு

”PORKKALANGALUM MUNAFIKUGALUM”

AL QURAN TAFSHEER CLASS

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
@JTJM PARAGAHADENIYA 02/08/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.