கலிமா ஒரு விளக்கம் – மனாருல் உலூம் ஜுமுஆ மஸ்ஜித் | நுவரெலியா.

கலிமாவைப்பற்றிய அடிப்படை விளக்கங்களை உள்ளடக்கிய உரை. ஆரம்பமாக மார்கக்கல்வியை தெளிவை தேட விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் அகீதாவை விளங்குவது முதன்மையானது. அதனை இந்த உரை இளகு நடையில் ஆள்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.